Председател

Христина Габровска

Членове

Петя Грозданова – представител на финансиращия орган

Виктория Янкова – представител на родителите

Николай Илиев – представител на родителите

Полина Борисова – представител на родителите

Резервни членове

Атлаза Василева – представител на финансиращия орган

Лидия Златкова – Ристова – представител на родителите

Владислава Кръстева – представител на родителите

Благовеста Маринова – представител на родителите


Дейност на обществения съвет:

  1. Одобрява Стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението ѝ.
  2. Участва с представител в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.
  3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на  институцията.
  4. Дава становище за разпределение на бюджета по дейности. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на детската градина.
  5. Съгласува учебния план
  6. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт.
  7. Съгласува избора на учителите на познавателни книжки,  които се предоставят за безвъзмездно ползване.
  8. Участва с представител при създаването и приемането на етичния кодекс.
  9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове.