ДГ № 51 „Щурче” е целодневна детска градина с 12 групи от които:

В детското заведение има разкрити 12 групи, от които:

 • 3 яслени групи от 10 месеца до 3 години;
 • 9 градински групи, от които една специална за деца с езиково-говорни нарушения

Условията за обучение, възпитание и социализация в детската градина непрекъснато се подобряват. Жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. Подобряват се и се разнообразяват условията за занимания по интереси в занималните, чрез системно обновяване на кътове за дейности по интереси. Средата в групите дава пълна самостоятелност, свободен достъп до материалите и право на избор на дейност на всяко дете. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност, осигурени са учебни помагала и пособия за подлежащите на задължително предучилищно обучение.

Към детската градина има регистрирано Настоятелство и учреден Обществен съвет. В тях са обединили сили родители, реализирали се в различни професионални сфери, в името на благородната кауза – да подпомагат работата на детската градина, с цел повишаване качеството на образование, социализация и възпитание на децата.

Детската градина се състои от:

 • Реновирана и модерно обзаведена сграда, оборудвана със съвременни технологии за осъществяване на качествено педагогическо взаимодействие;
 • Два физкултурни салона;
 • Музикален салон със сцена, музикални инструменти и озвучителна техника;
 • Плувен басейн;
 • Сензорна стая оборудвана по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.
 • Психомоторна стая;
 • Кабинет по английски език, Логопедичен кабинет, Кабинет по БДП, Кабинет на психолог, Медицински кабинет;
 • Площадка по БДП;
 • Учителска стая, кухня, стаи за административния и помощен персонал

Освен задължителното обучение, съобразено с държавните образователни изисквания, по желание на родителите се предлагат допълнителни образователни дейности като:

 • Английски език
 • Български народни танци
 • Визуални изкуства и арттерапия
 • Йога
 • Модерни танци
 • Плуване
 • Спортно-подготвителни и двигателни дейности

За децата се грижат компетентни учители с квалификация, отговаряща на европейските изисквания и потребности, медицински сестри с висок професионален опит и отговорни помощник-възпитатели.

По инициатива на директора и според нуждите на децата, няколко пъти годишно се провеждат срещи с всички родители, на които присъства и персоналът на детската градина, за да се обсъдят въпроси, свързани с дейността на детската градина и проблемите на децата.

От 2008 г. към детската градина има регистрирано Настоятелство. В него са обединили сили родители, реализирали се в различни професионални сфери, в името на благородната кауза – да подпомагат работата на детската градина, с цел повишаване качеството на образование, социализация и възпитание на децата. Настоятелството провежда редовно заседания, като спазва свой устав, а негов председател е г-н Иван Янков.

Децата се учат и възпитават в спокойна, забавна и постоянно изменяща се обстановка, в която активно и самостоятелно овладяват знания, натрупват познавателен опит и търсят оптимални решения на създадените проблемни ситуации.