Приемът в ДГ № 51 „Щурче“ се извършва съгласно Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община приета с Решение № 627 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г. в сила от 01.03.2021 г., изм. – Решение № 695 по Протокол № 41 от 14.10.2021 г.

За повече информация моля посетете страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения.