Възпитанието, обучението и социализацията  на децата се извършва съобразно  ЗПУО, Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование и Програмната система на детската градина. Във всички групи се изполват познавателните книжки на програмна дидактична система „Чуден свят“ на издателство „Просвета“, одобрени от МОН. Основна форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация. Педагогически ситуации се осъществяват по следните направления:

 • Български език и литература;
 • Математика;
 • Околен свят;
 • Изобразително изкуство;
 • Музика;
 • Конструиране и технологии;
 • Физическа култура;

Допълнителни образователни дейности

Допълнителните образователни дейности се извършват извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие. Те могат да бъдат избирани от родителите/настойниците според интересите на децата и се заплащат допълнително. В ДГ № 51 „Щурче“ се предлагат следните допълнителни дейности:

 • Английски език
 • Приложни изкуства
 • Художествена гимнастика
 • Латино и модерни танци
 • Народни танци
 • Плуване
 • Футбол
 • Йога