Възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата са целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на компетентности при децата, като пълноправни участници в пътното движение. Още в предучилищна възраст е необходимо да бъдат изградени конкретни знания, умения и отношения към спазването на обществените правила и норми за лична и колективна безопасност. За тази цел в ДГ № 51 „Щурче“ има изградена площадка за БДП на която децата в реални условия и защитена среда практически да усвояват умения за безопасно поведение на пътя. От края 2021 г в градината функционира и кабинет по БДП.

Посланието на есенния лист – 03.011.2023

Празник по БДП – 08.06.2023

Кабинет по БДП

Празник по БДП

На площадката по БДП