Общественият съвет е орган за подпомагане развитието на детската градина. Общественият съвет към ДГ № 51 „Щурче“ е учреден на 14.12.2016 г., а негови членове са:

Председател

Полина Михова – родител

Членове

Бранимира Начева – родител

Владимир Богев – родител

Диляна Вълкова – родител

Елвира Дръндова – представител на финансиращия орган

Резервни членове

Анна Терезова – родител

Виолета Петрова – родител

img

Дейност на обществения съвет:

  1. Одобрява Стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението ѝ.
  2. Участва с представител в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.
  3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на  институцията.
  4. Дава становище за разпределение на бюджета по дейности. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на детската градина.
  5. Съгласува учебния план
  6. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт.
  7. Съгласува избора на учителите на познавателни книжки,  които се предоставят за безвъзмездно ползване.
  8. Участва с представител при създаването и приемането на етичния кодекс.
  9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове.