Участие в Проект “ Подкрепа за приобщаващо образование“

Участие в Проект “ Подкрепа за приобщаващо образование“

ДГ № 51 „Щурче“ участва в Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Целта на проекта е осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детски градини и училища. Със средствата по проекта ще започне оборудване на сензорна стая – терапевтично пространство с разнообразно оборудване, което помага на деца със СОП да се успокоят и да се съсредоточат, за да могат да бъдат по-добре подготвени за учене и взаимодействие с другите.