УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

Във връзка с разширението на сградата на ДГ № 51 „Щурче“, Ви уведомяваме, че ще бъдат открити четири нови групи. В две от тях ще бъдат настанени децата, които в момента се намират в двата филиала. Прием на нови деца ще има за една яслена група, деца родени 2015 год. и за една логопедична група. Логопедичната група е за деца от 4 до 7 годишна възраст с комуникативни нарушения и съхранен интелект. Предимство се дава на деца с алалия /общо недоразвитие на речта/, заекване, дизартрия, ринолалия. В групата се извършва корекция на езика и говора, и се осъществява подготовка за училище. По възраст и вид на комуникативните нарушения, групата е от смесен тип. Приемът в групата не е по общия ред, а след задължителна среща с детето и предоставяне на съответна документация от родителите /заявление до Директора на ДГ, удостоверение за раждане, актуални епикризи от специалисти или данни от неврологични, психологични, логопедични изследвания, удостоверяващи ниво на когнитивно развитие/. След решение на комисията към детската градина, се обявяват резултатите в три дневен срок.

ГРУПАТА НЕ Е ЗА ДЕЦА СЪС СОП!

Постъпването на децата, ще се извърши след като новата сграда влезе в експлоатация.