Информация за бежанци от Украйна, родители на деца в предучилищна възраст

Информация за бежанци от Украйна, родители на деца в предучилищна възраст

Родителите на деца в предучилищна възраст желаещи децата им да бъдат настанени в образователни институции трябва да подават заявление/приложение № 1 към чл. 4, ал.1 от Наредба № 3/06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, издадено от министъра на образование и науката/ до началника на Регионално управление на образованието София-град на адрес, гр. София, ул. Антим I, № 17 ет.4, деловодство.
За повече информация вижте линка: https://ruo-sofia-grad.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b0/