Участие в проект

Участие в проект

Детска градина № 51 „Щурче“ е включена в проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.“ с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката. Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.