img

ДГ № 51 „Щурче” е целодневна детска градина с 12 групи от които:

В детското заведение има разкрити 12 групи, от които:

 • 3 яслени за деца от една до три години;
 • 9 градински групи, от които една специална за деца с езиково-говорни нарушения

Условията за обучение, възпитание и социализация в детската градина непрекъснато се подобряват. Жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. Подобряват се и се разнообразяват условията за занимания по интереси в занималните, чрез системно обновяване на кътове за дейности по интереси. Средата в групите дава пълна самостоятелност, свободен достъп до материалите и право на избор на дейност на всяко дете. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност, осигурени са учебни помагала и пособия за подлежащите на задължително предучилищно обучение.

Към детската градина има регистрирано Настоятелство и учреден Обществен съвет. В тях са обединили сили родители, реализирали се в различни професионални сфери, в името на благородната кауза – да подпомагат работата на детската градина, с цел повишаване качеството на образование, социализация и възпитание на децата.

Детската градина се състои от:

 • Основна сграда – реновирана и модерно обзаведена, снабдена със съвременни играчки от еко материали и мултимедийна техника за осъществяване на образователния процес според съвременните изисквания и технологии;
 • Просторен физкултурен салон;
 • Музикален салон със сцена, музикални инструменти и озвучителна техника;
 • Плувен басейн (който се използва целогодишно);
 • Няколко кабинета – Кабинет по английски език, Медицински кабинет, Логопедичен кабинет, Методичен кабинет;
 • Учителска стая, кухня, перално помещение, стаи за административния и помощния персонал;
img

Освен задължителното обучение, съобразено с държавните образователни изисквания, по желание на родителите се предлагат допълнителни педагогически дейности като:

 • плуване
 • футбол
 • ранно езиково обучение по английски език
 • народни и модерни танци

За децата се грижат компетентни учители с квалификация, отговаряща на европейските изисквания и потребности, медицински сестри с висок професионален опит и отговорни помощник-възпитатели.

По инициатива на директора и според нуждите на децата, няколко пъти годишно се провеждат срещи с всички родители, на които присъства и персоналът на детската градина, за да се обсъдят въпроси, свързани с дейността на детската градина и проблемите на децата.

От 2008 г. към детската градина има регистрирано Настоятелство. В него са обединили сили родители, реализирали се в различни професионални сфери, в името на благородната кауза – да подпомагат работата на детската градина, с цел повишаване качеството на образование, социализация и възпитание на децата. Настоятелството провежда редовно заседания, като спазва свой устав, а негов председател е г-жа Вера Колева.

Децата се учат и възпитават в спокойна, забавна и постоянно изменяща се обстановка, в която активно и самостоятелно овладяват знания, натрупват познавателен опит и търсят оптимални решения на създадените проблемни ситуации.